FFÔN: 029 21 679670
Change Language

1

Dewis Anfoneb

Dewiswch anfoneb sydd eisoes wedi'i hanfon at eich cwsmer
(lleiafswm £10,000)

2

Cwblhau'r Ffurflen Gais

Cwblhewch ein ffurflen ar-lein syml trwy ddarparu gwybodaeth sylfaenol am y cwmni

3

Aros am Gymeradwyaeth

Caiff eich ffurflen gais a'ch anfoneb eu dilysu yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.

4

Derbyn Taliad

Ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo, caiff yr arian ei drosglwyddo mewn 24 awr a chaiff taliad olaf ei wneud ar ôl i'ch cwsmer setlo'r anfoneb.

Cais

Y tro cyntaf y byddwch yn gwneud cais gyda ni, byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen gais fer ar-lein. Bydd hyn yn cymryd tri diwrnod ar y mwyaf i’w brosesu. Mae ein proses syml yn golygu y gallwn gynnal ein gwiriadau yn llawer mwy effeithlon na’r broses y mae banciau a benthycwyr eraill ei dilyn.

Diwydrwydd dyladwy

Gan nad ydym yn cynnal yr un gwiriadau credyd hirfaith y mae banciau a benthycwyr eraill o bosibl yn eu gwneud, byddwn ond yn gofyn am rai manylion sylfaenol am eich busnes. Caiff y penderfyniad ei wneud drwy ddefnyddio ein proses diwydrwydd dyladwy soffistigedig chwe cham, a statws yr anfoneb yw’r prif ffactor wrth benderfynu p’un a allwn ryddhau eich cyfalaf ai peidio. Mae hyn fel arfer yn cymryd 24 awr.

Ffioedd

Yn ystod y broses hon, rydym yn cyfrifo faint o’ch anfoneb y gallwn ei dalu a beth fydd ein ffioedd. Ar yr amod y caiff popeth ei gymeradwyo, gallwn gyllido hyd at 80% o’ch anfoneb. Bydd y tâl a godwn arnoch yn dibynnu ar faint yr anfoneb a’ch telerau talu, ond fel arfer maent yn dechrau ar 5% o werth yr anfoneb.

Cynnig a Thâl

Pan fydd popeth wedi’i gyfrifo, byddwn yn llofnodi’r ddogfen Cynnig i Werthu ar-lein. Cytundeb byr yw hwn yn nodi manylion y tâl a godwn a thelerau talu. Byddwn yn rhoi gwybod i’ch cwsmer ein bod wedi prynu’r anfoneb ac yn eu cyfarwyddo i wneud y taliad i ni. Yna, caiff y ganran y cytunwyd arni (ee 80%) ei thalu i gyfrif eich busnes.

Talu Balans

Pam fydd eich cwsmer yn talu’r anfoneb, byddwn wedyn yn talu’r balans i chi (ee 20%) llai’r tâl a godwn.

Gallwch fod yn hollol sicr, dim ond ychydig gamau cyflym i ffwrdd ydych chi o gael gafael ar eich cyfalaf...