FFÔN: 029 21 679670
Change Language

Dim contractau hirdymor

Gan ein bod yn credu mai rhoi’r rheolaeth i chi sydd orau.

Mae’r rhan fwyaf o fanciau yn cynnig gwasanaeth ‘ffactoreiddio’, sydd, ar yr wyneb, yn edrych yn debyg i’r hyn a wnawn ni. Byddant yn clirio eich anfonebau er mwyn rhyddhau eich llif arian, ond y gwahaniaeth mawr yw y byddant yn mynnu cyllido eich holl anfonebau.

Mae eu cytundebau ffactoreiddio yn golygu bod ganddynt fwy o reolaeth dros eich busnes.

Yn sydyn, byddwch yn talu ffi am bob anfoneb rydych yn ei hanfon.

I’r rhan fwyaf o fusnesau, dydy hyn ddim yn angenrheidiol. Ac i wneud y broblem yn waeth, mae’n anodd cael gwared ar gontractau ffactoreiddio yn ôl y sôn.

Mae ein proses yn golygu bod gennych reolaeth dros bethau.

Felly os mai dim ond unwaith y mae’n rhaid i chi ein defnyddio, mae hynny’n iawn. Ein nod yw rhoi’r arian sydd ei angen arnoch, pan fydd ei angen arnoch.

Darllen Rhagor

Dim gwiriadau credyd

Rydym yn credu bod pob busnes yn haeddu’r cyfle i dyfu.

Yn wahanol i fanciau a benthycwyr eraill, does dim angen gwybodaeth am gyllid eich busnes arnom cyn i ni benderfynu p’un a fyddwn yn eich talu.

Yn ogystal â chymryd llawer o amser (tair wythnos ar gyfartaledd), mae’r gwiriadau hyn hefyd yn rhwystro eich busnes rhag tyfu pan na fydd yn bodloni’r meini prawf.

Mae ein proses yn wahanol. Statws yr anfoneb yw’r prif ffactor wrth benderfynu p’un a allwn ryddhau eich cyfalaf ai peidio.

Mae’n ddull gweithredu syml, anfeirniadol o fenthyca sy’n ei gwneud yn gyflymach, yn haws ac yn fwy diogel i unrhyw BBaCh gael yr hwb ariannol sydd ei angen arno.

Darllen Rhagor

Rheolaeth lwyr dros ein cyfalaf

Rydym ni am ddweud ie.

Byddwch yn sylwi bod cwmnïau eraill yn cynnig gwasanaeth ‘cyllid anfonebau dewisol’ tebyg i ni, ond mae un gwahaniaeth mawr o hyd rhwng ein sefydliad ni a’u rhai nhw: mae’r rhan fwyaf o gwmnïau eraill yn froceriaid, sy’n golygu y byddant yn eich cyfeirio at sefydliadau ariannol eraill.

Yn Jardine Norton, rydym yn brif gyllidwr, sy’n golygu bod gennym reolaeth lwyr dros ein cyfalaf a phob penderfyniad a wnawn. Dydyn ni ddim yn gofyn am warantau diogelwch na phersonol gennych, ac ni fydd unrhyw rwystrau annisgwyl yn ein proses, dim ond yr arian sydd ei angen arnoch heb y risg.

Darllen Rhagor

Un Ffi Syml

Rydym yn credu mewn bod yn dryloyw.

Gall banciau a benthycwyr eraill godi hyd at 20 ffi wahanol; dim ond un y byddwn ni’n ei chodi, sy’n amrywio yn ôl maint eich anfoneb a’ch telerau talu. Byddwch yn gwybod beth yw’r ffi honno cyn arwyddo’r cytundeb.

Felly, er bod eraill o bosibl yn edrych yn rhatach, byddwch yn aml yn talu’r un faint, neu fwy, yn y pen draw am eu gwasanaethau, gyda mwy o rwystrau annisgwyl ar hyd y ffordd.

Darllen Rhagor

Who We Funded

Electrical
contractor
£12,650

Software
developer
£18,600

Automotive
components
(export)
£38,000

Events
management
£21,150

Electrical
contractor
£12,650

Recruitment
company
£260,000

Wine
distributor
£44,800

Clothing
Manufacturer
(import)
£79,500

Plumbing
contractor
£8,000

Security
contractors
£19,100

Tutoring
services
£11,499

Office
furniture
(export)
£124,000

Security
contractors
£8,000

Commmerical
roofing
£68,100

Plumbing
contractor
£8,000

Consultancy
services
£12,400

Wine
distributor
£44,800

Chauffers
£5,420

Wine
distributor
£44,800

Commmerical
roofing
£68,100

Recruitment
company
£260,000

Ffordd well o reoli llif arian